(1)
Klymenko, V.; Kravchenko, V.; Lychuk, M.; Soldatenko, V. GROUND HEAT ACCUMULATOR WITH IMPROVED THERMAL CHARACTERISTICS. ETARS 2015, 51-58.