THE CURRENT STATE OF RESOURCE AND ENERGY SAVING IN THE TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CARBON-BASED FILLER OF ELECTRODE PRODUCTS (REVIEW)

  • E.M. Panov National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv
  • T.V. Lazarev State Enterprise «Design Office ”South” named after M.K.Yangel», Dnipro
  • A.Ya. Karvatskii National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv
  • S.V. Leleka National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv
  • I.O. Mikulionok National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv
  • V.V. Derkach Private Joint-Stock Company «Ukrainsky Grafit», Zaporizhzhia
  • P.O. Tiutiunnik Zaporizhzhia National Technical Unyversity, Zaporizhzhia
Keywords: electrocalciner, carbon filler, anthracite, petroleum coke, numerical simulation

Abstract

Advantages of application of electrocalciners to production of carboniferous fillers of the electrode industry are considered. The analysis of designs of electrocalciners is made, their advantages and disadvantages are given, and also the physical processes happening in them are described. The critical analysis of theoretical and experimental methods of research of physical processes at heat treatment of carboniferous materials in electric furnaces is carried out. It is shown that for development of resource-power effective technical solutions on modernization of the production technology of fillers in electrocalciner it is expedient to combine methods of mathematical modeling with separate pilot studies on the industrial equipment. It is shown that industrial using of resource-power effective technical solutions on modernization of the production technology of fillers in electrocalciner allows to receive the following indicators of efficiency: for anthracite calcinating electrocalciners the resource of work increased from 1 month to 6 months, and specific expenses of the electric power decreased by (50–100) kW·h/t; for graphitizing of oil coke electrocalciners the resource of work increased from 2 days till 1 year, and specific expenses of the electric power decreased more than by 1600 kW·h/t in comparison with classical technology. Bibl. 37, Fig. 7, Tabl 1.

Author Biographies

E.M. Panov, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

Doctor of Technical Sciences

T.V. Lazarev, State Enterprise «Design Office ”South” named after M.K.Yangel», Dnipro

Candidate of Technical Sciences

A.Ya. Karvatskii, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

Doctor of Technical Sciences

S.V. Leleka, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

Candidate of Technical Sciences

I.O. Mikulionok, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

Doctor of Technical Sciences

References

Sannikov A.K., Somov A.B., Klyuchnikov V.V., Molokova T.L., Znamenskiy V.Yu. (1985). Proizvodstvo elektrodnoy produktsii [Processing of electrode production]. Moscow : Metallurgiya, 129 p. (Rus.)

Kuznetsov D.M., Fokin V.P. (2001). Protsess grafitatsii uglerodnykh materialov. Sovremennye metody issledovaniya [Process of a graphitization of carbon materials. Modern methods of research]. Novocherkassk : YuRGTU, 132 p. (Rus.)

Chalykh Ye.F. (1972). Tekhnologiya i oborudovaniye elektrodnykh i elektrougolnykh predpriyatiy [Technology and equipment of the electrode and electrocoal enterprises]. Moscow : Metallurgiya, 432 p. (Rus.)

Kashelev I.M., Soldatov A.I., Strakhov V.M. (2000). Ispolzovaniye kamennykh ugley v kachestve uglerodistogo napolnitelya pri izgotovlenii elektrodnoy massy [Use of coals as a carbonaceous filler at production of electrode bulk]. Koks i khimiya, No. 1, pp. 20–23. (Rus.)

Syunyayev Z.I. (1973). Proizvodstvo, oblagorazhivaniye i primeneniye neftyanogo koksa [Processing, purification and use of oil coke]. Moscow : Khimiya, 296 p. (Rus.)

Chalykh Ye.F. (1990). Oborudovaniye elektrodnykh zavodov [Equipment of electrode plants]. Moscow : Metallurgiya, 238 p. (Rus.)

Chalykh Ye.F. (1963). Tekhnologiya uglrgrafitovykh materialov [Technology of carbon and graphite materials]. Moscow : Metallurgizdat, 304 p. (Rus.)

Shulepov S.V. (1972). Fizika uglrgrafitovykh materialov [Physics of carbon and graphite materials]. Moscow : Metallurgiya, 256 p. (Rus.)

Gromov B.S., Panov Ye.N., Bozhenko M.F., Vasilchenko G.N., Karvatskiy A.Ya., Shilovich I.L. (2001). Obzhig i pusk alyuminievykh elektrolizerov [Roasting and launch of aluminum electrolyzers]. Moscow : Ruda i metally, 336 p. (Rus.)

Chalykh Ye.F. (1981). Obzhig elektrodov [Roasting of electrodes]. Moscow : Metallurgiya, 116 p. (Rus.)

Marsh H. (1979). Structural changes of anthracite. 14th Bienn. Conf. on Carbon. Penns., USA, p. 165.

Gasik M.I., Grinshpunt A.G., Tsybulya Ye.I., Zatoplyayev G.M., Kutuzov S.V., Urazlina O.Yu. (2007). Issledovaniye gazopronitsayemosti sloya antratzita pri proizvodstve termoantratzita v elektrokaltsinatore [Research of gas permeability of a layer of anthracite by production of thermoanthracite in an electrocalciner]. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshkennost, No. 3, pp. 30–33. (Rus.)

Petrov B.F. (2006). Energosberezheniye v proizvodstve elektrodnogo thermoanthracita [Energy Saving in production of electrode thermoanthracite]. Kyiv : Ekotekhnologiya, 144 р. (Rus.)

Panov E.N., Matviyenko A.A., Karvatskii A.Ya., Leleka S.V., Titov M.Yr., Pulinets I.V., Lazarev T.B., Stepura P.V. (2011). Sovremennoye sostoyaniye problemy polucheniya grafitirovannogo napolnitelya elektrodnykh izdeliy v elektrokaltsinatorakh [Current state of a problem of receiving the graphitized filler of electrode products in electrocalciners]. Visnyk NTUU «KPI». Khimichna inzhe- neriia, ekologiia ta resursozberezhennia, No. 1, appendix, pp. 49–55. (Rus.)

Lazarev T.B., Karvatskii A.Ya., Panov E.N., Leleka S.V., Pedchenko A.Yu. (2016). Zakonomirnosti protsesu vysokotemperaturnogo obrobkehhia cypuchykh vugletsevykh materialiv v elektrychnykh pechakh [Regularities of process of high-temperature processing of free-flowing carbon materials in electric furnaces]. Kyiv : Politekgnika, 156 p. (Ukr.)

Panov E.N., Karvatskii A.Ya., Kutuzov S.V., Leleka S.V., Stepura P.V. (2011). Modeliuvannia grafituvannia naftovogo koksu v shakhtniy elektropechi neperervnoi dii [Modeling of graphitizing of oil coke in the mine electric furnace of continuous action]. Visnyk NTUU «KPI». Khimichna inzheneriia, ekologiia ta resursozberezhennia, No. 1, pp. 48–52. (Ukr.)

Yang Y., Gong S., Ning Q., Zhou X., Zhao H. (2018). Development and Application of Electrocalciners with Increased Calcination Temperature. Light Metals 2018: Annual meeting and exhibition of the Minerals, Metals and Materials Society, pp. 1363–1371. doi: 10.1007/978-3-319-72284-9_178

Pat. 89263 С2 Ukraine (2006.01), F 27 B 1/09. Bulk electrical calcination furnace. B.Ye.Paton, V.Yo.Lakomskyi, B.F.Petrov, S.V.Kutuzov, A.V.Bondarenko, S.N.Khromenkov, V.V.Buryak, L.F.Revrnok, V.V.Bykovets. а200803972; application date 31.03.08; publication date 11.01.10, bulletin No. 1. (Ukr.)

Panov E.N., Karvatskii A.Ya., Shilovich T.B., Lazarev T.B., Moroz A.S. (2014). Mathematical Model of Solid-Fuel Gasification in a Fluidized Bed. Chemical and Petroleum Engineering, Vol. 50, No. 5–6, pp. 312–322. doi: 10.1007/s10556-014-9900-3

Gasik M.M., Urazlina O.Yu., Kutuzov S.V., Gasik M.I. (2006). Pretsizionnye termokineticheskie issledovaniiya prevrashcheniy v donetskom antratsite pri prokalke ego na vozdukhe i v argone v intervale temperatur 100–1400 °С. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost, No. 1, pp. 26–3. (Rus.)

Urazlina O.Yu., Gasik M.M., Gasik M.I. (2004). Issledovaniye fizicheskikh svoystv termoantratsita pri vysokotemperaturnoy peokalke antratsita [Research of physical properties of thermoanthracite at high-temperature calcination of anthracite]. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlnnost, No. 4, 17–20. (Rus.)

Karvatskii A.Ya., Lazarev T.V. (2014). Evaluation of the Discrete Element Method for Predicting the Behavior of Granular Media Using Petroleum Coke as an Example. Chemical and Petroleum Engineering, 50 (3–4), pp. 186–192. doi: 10.1007/s10556-014-9877-y

Gasik М.М., Gasik M.I., Urazlina O.Yu. (2004). Modelirovanie termicheskogo i elektricheskogo rezhimov raboty elektrokaltsinatora pri termicheskoy obrabotke antratsita [Modeling of thermal and electric operating modes of an electrocalciner at heat treatment of anthracite]. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshkennost, No. 5, pp. 18–23. (Rus.)

Gasik М.М., Gasik M.I., Urazlina O.Yu. (2004). Modelirovanie teplotekhnicheskikh protsessov termoobrabotki antratsita pri vozdushnom i plyenochnom okhlazhdenii kozhukha elektrokaltsinatora [Modeling of heat-technical processes of heat treatment of anthracite at air and film cooling of a casing of an elect- rocalciner]. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost, No. 6, pp. 31–35. (Rus.)

Gasik М.М., Gasik M.I., Petrov B.F. (2006). Kompyuternoe modelirovanie i opytno-promyshlennoe osvoenie tekhnologii odnostadiynoy prokalki antratsita v elektrokaltsinatore [Computer modeling and trial development of technology of single-stage calcination of anthracite in an electrocalciner]. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost, No. 3, pp. 27–30. (Rus.)

Gasik М.М., Gasik M.I., Petrov B.F. (2006). Matematicheskoye modelirovaniye protsessa prokalivaniya termoantratsita v elektro- kaltsinatore [Mathematical modeling of thermoanthracite calcinating process in an electrocalciner]. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost, No. 10, pp. 32–36. (Rus.)

Perron J., Bouvette J. F., Dupuis M. (1996). Optimization of Anthracite Calcination Process in a Vertical Electric Arc Furnace. Light Metals 1996: Annual meeting and exhibition of the Minerals, Metals and Materials Society, pp. 597–602.

Hachette R., Bui R. T., Simard G., Perron J., Bouvette J. F., Dupuis M. (1997). A CFD Dynamic Model of the Anthracite Calciner. Light Metals 1997: Annual meeting and exhibition of the Minerals, Metals and Materials Society, pp. 677–687.

Gasik M.M., Gasik M.I. (2011). Modeling of anthracite treatment in an electrocalcinator. Modern problems of metallurgy, Vol. 14, pp. 100–108.

ANSYS Engineering Simulation & 3D Design Software ANSYS. — https://www.ansys.com/.

Pöschel T., Schwager T. (2005). Computational granular dynamics models and algorithms. Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 322 p.

Göncü F. (2012). Mechanics of granular materials: constitutive behavior and pattern transformation. Published Netherlands, Enschede, Ipskamp Drukkers, 144 p.

Rao K.K., Nott P.R. (2008). An Introduction to Granular Flow. New York : Publ. in the USA by Cambridge University Press, 490 p.

LIGGGHTS Open Source Discrete Element Method Particle Simulation Code. — http://www. liggghts.com

OpenFOAM – Open Field Operation and Manipulation. — http://www.openfoam.org/

Panov E.N., Karvatsky A.Ya., Shilovich I.L., Vasilchenko G.N., Shilovich T.B., Leleka S.V., Danilenko S.V., Bilko V.V., Pulinets I.V., Chyzh A.N. (2008). Physical processes modern investigation methods in power-intensive industrial equipments. Aluminium of Siberia – 2008 : XIV Intern. conf. and exhib. Krasnoyarsk: Verso, 124–132.

Lazarev T.V. (2013). Modeliuvannia teplienergetychnoho stanu za dopomohoiu OpenFoam [Modeling of a heatelectric state by means of OpenFoam]. Visnyk NTUU «KPI». Khimichna inzheneriia, ekologiia ta resursozberezhennia, No. 1, pp. 26–30. (Ukr.)

Published
2019-03-11
How to Cite
Panov, E., Lazarev, T., Karvatskii, A., Leleka, S., Mikulionok, I., Derkach, V., & Tiutiunnik, P. (2019). THE CURRENT STATE OF RESOURCE AND ENERGY SAVING IN THE TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CARBON-BASED FILLER OF ELECTRODE PRODUCTS (REVIEW). Energy Technologies & Resource Saving, (1), 17-34. https://doi.org/10.33070/etars.1.2019.02
Section
Energy saving technologies

Most read articles by the same author(s)