RESOURCE-SAVING MANUFACTURING TECHNOLOGY OF WOOD-POLYMER SHEETS AND PROFILE PRODUCTS

  • I.O. Mikulionok National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv
Keywords: thermoplastic polymer, wood filler, composite material, extrusion, continuous formation

Abstract

Advantages of use of a wood filler as a component of thermoplastic composite materials (TpCM) with use of a polymeric matrix are considered. The analysis of design of an area of preparation of wood and polymeric composition melt is made. Rational options of design of process of extrusion preparation and formation of TpCM are defined, their advantages and disadvantages are shown. The description of the industrial line for production of wood and polymeric sheets is provided. Recommendations about use of extrusive installations for processing TpCM are made (use of extrusion lines on the basis of a single-screw extruder, and for receiving production with increased requirements to quality – cascade schemes with a twin-screw extruder is preferable). Pictures of finished goods, and also rheological characteristics of wood and polymeric composition melt depending on structure and temperature are given. It is also shown that rheological characteristics of the filled TpCM with use of secondary polymeric raw materials can significantly differ from the corresponding characteristics of primary polymers. Bibl. 28, Fig. 2.

Author Biography

I.O. Mikulionok, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

Doctor of Technical Sciences

References

Kupchinov B.I., Nemogay N.V., Melnikov S.F. (1992). Tekhnologiya konstruktsionnykh materialov i izdeliy na osnove izmelchennykh otkhodov drevesiny. [Technology of constructional materials and products on the basis of the crushed wood waste]. Minsk : Navuka i tekhnika, 199 p. (Rus.)

Mikulionok I.O. (2009). Obladnannia i protsesy pererobky termoplastychnykh materialiv z vykorys- tanniam vtorynnoi syrovyny [The equipment and processes of processing of thermoplastic materials with use of secondary raw materials]. Kiev : Vydavnytstvo «Politekhnika», 265 p. (Ukr.)

Chung D.D.L. (2010). Composite Materials: Science and Applications. London : Springler Verlag London Limited, 349 p.

Napolniteli dlya polimernykh kompozitsionnykh materialov : sprav. posobie (1981). [Fillers for polymeric composite materials : reference book]. Per. s angl. ed. P.G. Babaevskogo. Moscov : Khimiya, 736 p. (Rus.)

Kirsh I.A., Chutkina E.P. (2010). Biorazlagaemye polimernye kompozitsii na osbove otkhodov agro- promyshlennogo kompleksa [Biodegradable polymeric compositions on the basis of waste of agro-industrial complex]. Plasticheskie massy, No. 5, pp. 45–48. (Rus.)

Tadmor Z., Gogos C.G. (2006). Principles of polymer processing. 2nd ed. Hoboken, John Wiley & Sons, 961 p.

Rauwendaal C. (2014). Polymer extrusion. 5th ed. Munich, Carl Hanser Verlag, 934 p. doi: 10.3139/ 9781569905395

Shkuro A.E., Glukhikh V.V., Krivonogov P.S., Stoyanov O.V. (2014). Napolniteli agrarnogo proiskhozh-deniya dlya drevesno-polimernykh kompozitov (Obzor) [Fillers of an agrarian origin for wood and polymeric composites (Review)]. Voprosy khimii i khimicheskoy tekhnologii, No. 21, pp. 160–163. (Rus.)

Safin R.G., Galiev I.M., Akhmadiev M.G. (2014). Modelirovanie svoystv vysokonapolnennykh dreves- no-polimernykh kompozitsionnykh materialov, poluchaemykh metodom ekstruzii [Modeling of properties of the high-filled wood and polymeric composite materials received by an extrusion method]. Voprosy khimii i khimicheskoy tekhnologii, No. 4, pp. 152–154.(Rus.)

Mikulionok I.O. (2011). Opredelenie reologiches- kikh svoystv termoplastichnykh kompozitsionnykh materialov [Determination of rheological properties of thermoplastic composite materials]. Plasticheskie massy, No. 7, pp. 26–30. (Rus.)

Mikulionok I.O. (2012). Opredelenie teplofiziches- kikh svoystv termoplastichnykh kompozitsionnykh materialov [Determination of thermophysical properties of thermoplastic composite materials ]. Plasticheskie massy, No. 5, pp. 9–13. (Rus.)

Valeev I.A. (2014). Issledovanie vliyaniya napol- nitelya i svyazuyushchego na fiziko-mekhaniches- kie svoystva drevesno-polimernogo kompozita [Research of influence of a filler and binder on physical-mechanical properties of wood and polymeric composite]. Voprosy khimii i khimicheskoy tekhnologii, No. 10, pp. 40–42. (Rus.)

Safin R.G., Filippova F.M., Galiev I.M., Khabibulina A.R. (2014). Issledovanie mekhani- cheskikh svoystv napolnykh plit i dosok iz dreves- no-polimernogo kompozitsionnogo materiala [Research of mechanical properties of floor plates and boards from wood and polymeric composite material]. Voprosy khimii i khimicheskoy tekhnologii, No. 8, pp. 164–166. (Rus.)

Safin R.G., Sattarova Z.G., Galliev I.M., Saldaev V.A. (2015). Kompozitsionnyye materialy na osnove drevesnykh chastits i polimerov [Composite materials on the basis of wood particles and polymers]. Voprosy khimii i khimicheskoy tekhnologii, 18 (19), pp. 184–187. (Rus.)

Safin R.G., Stepanov V.V., Iskhakov T.D., Gaynullina A.A., Stepanova T.O. (2015). Novye issledovaniya i razrabotki v oblasti polucheniya drevesno- polimernykh materialov na osnove drevesnykh otkhodov [New researches and developments in the field of producing wood and composite materials on the basis of wood waste]. Voprosy khimii i khimicheskoy tekhnologii, 18 (6), pp. 139–142. (Rus.)

Fayzullin I.Z., Musin I.N., Volfson S.I. (2014). Metody formovaniya izdeliy iz drevesno-polimer- nykh kompozitsiy [Methods of formation of products from wood and polymeric compositions]. Voprosy khimii i khimicheskoy tekhnologii, No. 12, pp. 81–84. (Rus.)

Zakharov V.P., Fakhretdinov R.K., Galliev L.R., Mingazova A.R. (2018). Vliyanie vlagi na fiziko- mekhanicheskie svoystva drevesno-polimernykh kompozitov na osnove vtorichnogo polipropilena [Influence of moisture on physical-mechanical properties of wood and polymeric composites on the basis of secondary polypropylene]. Plasticheskie massy, No. 5–6, pp. 56–58. (Rus.)

Mikulyonok I.O. (2013). Equipment for preparing and continuous molding of thermoplastic composites. Chemical and Petroleum Engineering, 48 (11–12), pp. 658–661. doi: 10.1007/s10556-013-9676-x

Mikulionok I.O. (2015). Classification of Processes and Equipment for Manufacture of Continuous Products from Thermoplastic Materials. Chemical and Petroleum Engineering, 51 (1–2), pp. 14–19. doi: 10.1007/s10556-015-9990-6.

Mikulionok I.O. (2013). Screw extruder mixing and dispersing units. Chemical and Petroleum Engineering, 49 (1–2), pp. 103–109. doi: 10.1007/s10556-013-9711-y

Mikulionok I.O. (2011). Pretreatment of Recycled Polymer Raw Material, Russian Journal of Applied Chemistry, 83 (6), pp. 1105–1113. doi: 10.1134/S1070427211060371

Mikulionok I.O., Radchenko L.B. (2012). Simulation of Disk Extruder Operation. Russian Journal of Applied Chemistry, 85 (9), pp. 1475–1481. doi: 10.1134/S1070427212090273

Mikulionok I.O. (2012). Modeling of the Heat Processing of Continuously Molded Product. Russian Journal of Applied Chemistry, 85 (9), pp. 1482–1492. doi: 10.1134/S1070427212090285

Mikulionok I.O. (2012). Modelirovanie protsessa okhlazhdeniya polimernykh listov na gladilnom kalandre [Modeling of process of cooling of polymeric sheets on an ironing calender]. Chimicheskaya promyshlennost, 89 (8), pp. 398–407. (Rus.)

Mikulionok I.O., Radchenko L.B. (2012). Screw Extrusion of Thermoplastics: I. General Model of the Screw Extrusion. Russian Journal of Applied Chemistry, 85 (3), pp. 489–504. doi: 10.1134/ S1070427211030305

Mikulionok I.O., Radchenko L.B. (2012). Screw Extrusion of Thermoplastics: II. Simulation of Feeding Zone of the Single Screw Extruder. Russian Journal of Applied Chemistry, 85 (3), pp. 505–514. doi: 10.1134/S1070427211030317

Mikulionok I., Gavva O., Kryvoplias-Volodina L. (2018). Modeling of melting process in a single screw extruder for polymer processing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, No. 2/5. pp. 4–11. doi: 10.15587/1729-4061.2018.127583

Mikulionok I., Gavva O., Kryvoplias-Volodina L. (2018). Modeling the process of polymer processing in twin-screw extruders. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. No. 4/5. pp. 35–44. doi: 10.15587/1729-4061.2018.139886

Published
2018-12-19
How to Cite
Mikulionok, I. (2018). RESOURCE-SAVING MANUFACTURING TECHNOLOGY OF WOOD-POLYMER SHEETS AND PROFILE PRODUCTS. Energy Technologies & Resource Saving, (4), 47-55. https://doi.org/10.33070/etars.4.2018.06
Section
Raw material processing and resource saving

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>