SIMULATION OF CO2 AND H2S EXTRACTION PROCESSES FROM BIOGAS USING AMINE AND WATER ABSORPTION

  • Yu.V. Ivanov The Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
  • O.I. Pyatnychko The Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
  • H.V. Zhuk The Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
  • L.R. Onopa The Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
  • S.P. Krushnevich The Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
  • A.V. Verbovsky The Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Keywords: natural gas, biogas, biomethane, carbon dioxide, hydrogen sulfide, absorption, desorption, reboiler, energy costs

Abstract

The research of technological circuits of biomethane from biogas production with the use of the most widespread amine and water absorption processes of carbon dioxide and hydrogen sulfide removal from biogas is carried out. With the use of software modeling for the amine process, an effective absorbent MDEAmod — an aqueous solution of methyldiethanolamine and monoethanolamine is proposed. This absorbent can be effectively applied to a wide range of biogas and for a range of pressure practically from atmospheric to 0.28 MPa. At the same time, the heat load of desorber reboiler is less in 1.5–4 times compared with the use of monoethanolamine solutions.Comparison of energy costs for the production of biomethane using amine and water technology shows that taking into account the greater yield of biomethane in the amine process by 8–15 % than in water absorption (loss of CH4 due to dissolution in H2O), and the use of this difference to heat the amine desorber reboiler these costs are comparative. In the case of the need to produce carbon dioxide as a commodity product, the amine process has an advantage, since the CO2 achieved in this process has a concentration of 98 % versus 80 % when using water absorption. The obtained results of simulation of СО2 and H2S removal process by amine and water absorption can be used in technologies of biogas refining and production of biomethane - an analogue of natural gas, as well as carbon dioxide as a commercial product. Bibl. 24, Fig. 6, Tab. 4.

Author Biographies

O.I. Pyatnychko, The Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Candidate of Technical Sciences

H.V. Zhuk, The Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Doctor of Technical Sciences

S.P. Krushnevich, The Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Candidate of Technical Sciences

A.V. Verbovsky, The Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Candidate of Technical Sciences

References

Proekt Konsaltingovoy gruppyi «Tekart» v oblasti chistyih tehnologiy. Biogaz: delaem dengi iz othodov proizvodstva. Moskva, 2015g. [Project of Consulting Group «Tekart» in the field of clean technologies. Biogas: we make money from production waste. Moscow 2015]. — http://www.cleandex.ru/ articles /2015/12/12/biogas_making_money_from_waste

Ministerstvo ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy. Departament inzhenerno-tekhnichnoho za- bezpechennia ta silskohospodarskoho mashynobu- duvannia. Stan ta perspektyvy vyrobnytstva biohazu v Ukraini. Kyiv, 2012 r. [Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. Department of Engineering Technical Support and Agricultural Machinery. Status and prospects of biogas production in Ukraine. Kyiv, 2012]. —http://uabio.org/ img/files/news /pdf/min-agro.pdf

Za ostanni try roky maizhe vtrychi zrosly potuzhnosti biohazovykh ustanovok v Ukraini. Uriadovyi portal.Derzhavne ahentstvo z nerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennia Ukrainy, 26.03. 2018r. [Over the last three years, the capacity of biogas plants in Ukraine has tripled. Government portal. State Agency for Negative Efficiency and Energy Conservation, 26.03. 2018]. — https://www.kmu.gov.ua /ua/news/za-ostanni-tri-roki-majzhe-vtrichi-zrosli-potuzhnosti-biogazovih-ustanovok-v-ukrayini

Svensson M. Biomethane standards. Gas quality standardization of biomethane, going from national to international level. European workshop Biome- thane, Brussels, 2014.

Zakon Ukrayiny 329-VIII «Pro zasady funk- tsionuvannya rynku pryrodnoho hazu» vid 09.04.2015. [Law of Ukraine 329-VIII «On the principles of functioning of the natural gas market» of 09.04.2015]. — http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/329-19

TU U 320.001.58764.007-95. Gazy goryuchi pry- rodni, shho podayut`sya v magistralni gazoprovody. Texnichni umovy, [Combustible natural gas supplied to main gas pipelines. Specifications]. (Ukr.)

Postanova natsionalnoyi komisiyi, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh № 2493 vid 30.09.2015 pro «Pro zatverdzhennya Kodeksu hazotransportnoyi systemy». [Resolution of the national commission in accordance with the government regulation in power and commercial services No. 2493 dated September 30, 2015 «On Approval of the Code of the Gas Transportation System]. — http://zakon. rada.gov.ua/laws /show/z1378-15

Semenova T.A., Lejtes Y.L., Aksel`rod Yu.V., Markyna M.Y., Sergeev S.P., Kharkovskaya E.N. Ochistka tehnologicheskih gazov. [Purification of process gases], Moscow : Hymiya, 1977. 488 p. (Rus.)

Bekirov T.M. Promyislovaya i zavodskaya obrabotka prirodnyih i neftyanyih gazov. [Field and factory processing of natural and petroleum gases], Moscow : Nedra, 1980. 293 p. (Rus.)

Lapidus A.L., Golubeva I.A., Zhagfarov F.G. Gazohimiya. Chast 1. Pervichnaya pererabotka uglevodorodnyih gazov. [Gas chemistry. Part 1. Primary processing of hydrocarbon gasesl], Moscow : Nedra, 2004. 246 p. (Rus.)

Geletuha G.G., Kucheruk P.P., Matveev Yu.B. Perspektivyi proizvodstva i ispolzovaniya biometana v Ukraine, [Prospects for the production and use of biomethane in Ukraine]. Analiticheskaya zapiska BAU, [BAU Policy Note]. 2014. No. 11. — http: //www.uabio.org/activity/uabio-analytics (Rus.)

Lavrenchenko G.K., Kopyitin A.V. Pyatnichko A.I., Ivanov Yu.V. Optimizatsiya sostava absorbenta «aminyi — voda» uzla izvlecheniya CO2 iz dyimovyih gazov [Optimization of the composition of the absorbent «amines — water» of the site for the extraction of CO2 from flue gases]. Tehnicheskie gazy [Technical gases]. 2011. No. 1. pp. 16–25. (Rus.)

Piatnichko A.I., Ivanov Yu.V., Zhuk G.V., Budnyak S.V. Absorbtsionnoe izvlechenie metana i dioksida ugleroda iz biogaza. [Extraction of Methane and Carbon Dioxide from Biogas by Absorption Method]. Energotehnologii i resursosberezhenie [Energy Technologies and Resource Saving]. 2012. No. 1. pp. 4–10. (Rus.)

Pyatnichko A.I., Ivanov Yu.V., Zhuk G.V., Onopa L.R.. Sravnitelnyiy analiz effektivnosti sposobov izvlecheniya dioksida ugleroda iz tehnologicheskih gazov [Comparative analysis of the effectiveness of methods for extracting carbon dioxide from process gases.]. Tehnicheskie gazy [Technical gases]. 2014. No. 4. pp. 58–66. (Rus.)

Ivanov Yu., Pyatnichko O., Zhuk H., Onopa L., Soltanibereshne M., Extraction of carbon dioxide from gas mixtures with amines absorbing process. International Scientific Conference «Environmental and Climate Technologies», CONECT 2017, Riga, Latvia, 10–12 May 2017. Energy Procedia. 2017. 128. рр. 240–247.

Pyatnichko A.I., Ivanov Yu.V., Zhuk G.V., Onopa L.R. Optimizatsiya parametrov tehnolo- gicheskoy shemyi aminovoy ochistki biogaza ot SO2 i H2S. [Amine Absorption Circuit Parameters Optimization for Biogas Refining from CO2 and H2S]. Energotehnologii i resursosberezhenie [Energy Technologies and Resource Saving]. 2015. No. 1. pp. 14–21. (Rus.)

Pyatnichko A.I., Ivanov Yu.V., Zhuk G.V., Onopa L.R. Optimizatsiya parametrov ustanovki absorbtsii- desorbtsii dlya proizvodstva biometana iz biogaza [Optimization of parameters of an absorption/desorption unit for the production of biomethane from biogas]. Tehnicheskie gazy [Technical gases]. 2015. No. 2. pp. 58–63. (Rus.)

Pyatnychko O.I., Zhuk G.V., Ivanov Yu.V. [Experience of landfill gas utilization in power plants in Ukraine]. Kiev : Agrar Media Group, 2015. 126 p. (Ukr.)

Pyatnichko A.I., Ivanov Yu.V., Zhuk G.V., Onopa L.R., Soltanibereshne M.A. Sravnitelnyiy analiz energeticheskih pokazateley aminovogo i vodnogo absorbtsionnyih protsessov izvlecheniya SO2 i H2S iz biogaza. [Comparative analysis of the energy indicators of amine and water absorption processes for the extraction of CO2 and H2S from biogas.]. Ener- gotehnologii i resursosberezhenie [Energy Tech- nologies and Resource Saving]. 2016. No. 4. pp. 29–38. (Rus.)

Virendra K. Vijay. Virendra K. Vijay. Water scrubbing based biogas enrichment technology by iit Delhi. Centre for Rural Development & Technology Coordinator-BDTC IIT, Delhi, 2013. Centre for Rural Development & Technology Coordinator- BDTC IIT, Delhi, 2013. — http://www.valorgas.soton. ac.uk/Pub_docs/Delhi_Aug_2013/Biogas%20Vehicle%203/biogas%20upgrading8-13.pdf

Kalashnikov O.V., Budnyak S.V., Ivanov Yu.V. Inzhenernyie raschetnyie modeli tehnologicheskih sred neftyanyih i gazovyih promyislov. 5. Program- mnaya sistema GazKondNeft [Engineering design models of technological environments of oil and gas fields. 5. GazKondNeft software system]. Ekoteh- nologii i resursosberezhenie. [Ecotechno- logies and Resource Saving]. 1996. No. 2. pp. 50–51. (Rus.)

Kalashnikov O.V., Ivanov Yu.V., Budnyak S.V. Voprosyi adekvatnosti teplofizicheskoy bazyi pro- grammnyih sistem HYSYS, PRO-2 i GazKondNeft. 1. Uglevodorodnyie smesi [Questions of the adequacy of the thermophysical database of software systems HYSYS, PRO-2 and GazKondOil. 1. Hydrocarbon mixtures]. Ekotehnologii i resurso- sberezhenie. [Ecotechnologies and Resource Saving]. 1999. No. 6. pp. 13–18. (Rus.)

Kalashnikov O.V., Ivanov Yu.V., Budnyak S.V. Voprosyi adekvatnosti teplofizicheskoy bazyi pro- grammnyih sistem HYSYS, PRO-2 i GazKondNeft. 2. Smesi uglevodorodov, vodyi, metanola i glikoley [Questions of the adequacy of the thermophysical database of software systems HYSYS, PRO-2 and GazKondOil. 2. Mixtures of hydrocarbons, water, methanol and glycols]. Ekotehnologii i resurso- sberezhenie. [Ecotechnologies and Resource Saving]. 2000. No. 1. pp. 31–35. (Rus.)

Kalashnikov O.V. Ivanov Yu.V., Onopa L.R. Voprosyi adekvatnosti teplofizicheskoy bazyi pro- grammnyih sistem HYSYS, PRO-2 i GazKondNeft. 5. Problemyi vyibora raschetnyih modeley gazo- i neftepromyislovyih tehnologicheskih sred i bank dannyih «SiBDM-uglevodorody» [Questions of the adequacy of the thermophysical database of software systems HYSYS, PRO-2 and GazKondOil. 5. Problems of choice of design models of gas and oil field process media and data bank «SIBDM-hydrocarbons»]. Ekotehnologii i resursosberezhenie. [Eco- technologies and Resource Saving]. 2006. No. 2. pp. 10–13. (Rus.)

Published
2018-12-18
How to Cite
Ivanov, Y., Pyatnychko, O., Zhuk, H., Onopa, L., Krushnevich, S., & Verbovsky, A. (2018). SIMULATION OF CO2 AND H2S EXTRACTION PROCESSES FROM BIOGAS USING AMINE AND WATER ABSORPTION. Energy Technologies & Resource Saving, (4), 11-22. https://doi.org/10.33070/etars.4.2018.02

Most read articles by the same author(s)