DESALINATION OF CHLORIDE-SULFATE BRACKISH WATER WITH AN ELECTRODIALYZER WITH IMPROVED DESIGN

  • L.A. Deremeshko Institute of Colloid and Water Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
  • M.M. Balakina Institute of Colloid and Water Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
  • O.O. Seminska Institute of Colloid and Water Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
  • D.D. Кucheruk Institute of Colloid and Water Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
  • V.V. Goncharuk Institute of Colloid and Water Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Keywords: brackish water, electrodialysis, desalination, concentration, diluate, brine

Abstract

It has been studied that the process of desalination and preconcentration of imitates of brackish chloride-sulfate water with electrodialyzer with improved designs provides high efficiency: it was found that at a current density of 1.0 A/dm2 for 63–105 min, simulate with an initial concentration of NaCl of 4.3 can be desalted — 8.6 g/dm3 to a chloride-water content below the MPC level in drinking water while concentrating brines to110.7–135.8 g/dm3. When SO42– ions are introduced into the initial solution, a decrease in the content of Cl ions and an increase in the content of SO42– ions in the dilute are observed due to the intensification of the competing transfer of the latter through the ion-exchange membrane. In this regard, in order to achieve the MPC of these ions in drinking water, the duration of the electrodialysis process should be increased. Ref. 12, Fig. 3, Tab. 2.

Author Biographies

L.A. Deremeshko, Institute of Colloid and Water Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Candidate of Chemical Sciences

M.M. Balakina, Institute of Colloid and Water Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Candidate of Chemical Sciences

O.O. Seminska, Institute of Colloid and Water Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Candidate of Chemical Sciences

D.D. Кucheruk, Institute of Colloid and Water Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Doctor of Chemical Sciences

V.V. Goncharuk, Institute of Colloid and Water Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Academician of National Academy of Sciences of Ukraine, Doctor of Chemistry Sciences

References

Mala ghirnycha encyklopedija [Small mountain encyclopedia]. Ed. V.S.Biletskyj. 2004. Donetsk : Skhidnyj vydavnychyj dim, 2004. 752 p. (Ukr.)

Prichernomorskiy artezianskiy basseyn. — https:// ru.wikipedia.org/wiki 23.07.2019. (Rus.)

DSTU 7525:2014. Voda pytna. Vymoghy ta metody kontroljuvannja jakosti.[Drinking water. Quality control requirements and methods]. Kiev : Minekonomrozvytku Ukrajiny, 2014. 26 p. (Ukr.)

Vsyеmirnaya Organizatsiya Zdravookhranyeniya. Nutrienty v pitevoy vode. Voda, sanitariya, okhrana zdorovya i okruzhayushchey sredy.[World Health Organization. Nutrients in drinking water. Water, sanitation, health and the environment]. — http:// stlfilter.com.ua/index.php?route=blog/article&article_id=1 25.09.2019. (Rus.)

[Desalination and demineralization]. — http:// ros-pipe.ru/tekh_info/tekhnicheskie-stati/vodoprovodnye-sistemy-i-oborudovanie/otraslevye-resheniya/obessolivanie-i-opresnenie-vody. 25.09.2019. (Rus.)

Pat. 95026 Ukr., MPC C 02 F 1/469, B 01 D 61/42. Elektrodializator-koncentrator. [Desalination and demineralization]. V.V.Ghoncharuk, D.D. Kucheruk, M.M.Balakina. No. a 201004111; zajavl. 08.04.2010. Publ. 25.06.2011, Bull. 12. (Ukr.)

DSTU ISO 9297:2007. Jakistj vody. Vyznachennja khlorydiv. Tytruvannja nitratom sribla iz zastosu- vannjam khromatu jak indykatora (metod Mora). [Water quality. Determination of chlorides. Titration of silver nitrate using chromate as an indicator (Mora method). Kiev : Derzhspozhivstandart Ukrajini, 2010. 10 p. (Ukr.)

GOST 4389-72. Voda pitevaya. Metody opredeleniya soderzhaniya sulfatov. [Drinking water. Methods for determination of sulphate content]. Moscow : Izdatelstvo standartov, 1972. 9 p. (Rus.)

Grebenyuk V.D. Elektrodializ.[Electrodialysis]. Kiev : Tekhnika, 1976. 160 p. (Rus.)

Kovalev V.V., Kovaleva O.V. Teoreticheskie i prak- ticheskie aspekty elektrokhimicheskoy obrabotki vody. [Theoretical and practical aspects of electrochemical water treatment]. Kishineu : Moldavsky gosudarstvenny universitet, 2003. 414 p. (Rus.)

Maksin V. I., Skorobogach Ye. V. Pererabotka ras- tvorov posle opresneniya sulfatno-khloridnykh mi- neralizovannykh vod. [Processing solutions after desalination of sulphate-chloride mineralized water]. Khimiya i tekhnologiya vody [Chemistry and Water Technology]. 1989. 11 (3). pp. 263–266. (Rus.)

Abolonin B.Ye., Kuznetsova I.M., Kharlampidi Kh.E. Osnovy khimicheskikh proizvodstv.[Fundamentals of chemical production]. Moscow : Khimiya, 2001. 472 p. (Rus.)

Published
2020-03-20
How to Cite
Deremeshko, L., Balakina, M., Seminska, O., КucherukD., & Goncharuk, V. (2020). DESALINATION OF CHLORIDE-SULFATE BRACKISH WATER WITH AN ELECTRODIALYZER WITH IMPROVED DESIGN. Energy Technologies & Resource Saving, (1), 52-58. https://doi.org/10.33070/etars.1.2020.7
Section
Environment protection