EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE MANUFACTURE OF SOLID BIOFUELS FROM COMPOSITES BASED ON VEGETABLE WASTE

  • V.V. Klymenko Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi (Kirovograd)
  • V.I. Kravchenko Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi (Kirovograd)
  • A.M. Kyrychenko Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi (Kirovograd)
  • M.V. Lychuk Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi (Kirovograd)
  • V.P. Soldatenko Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi (Kirovograd)
Keywords: biofuels, pellets, briquettes, vegetable waste, PET, brown coal, composites, matrix, punch, pressing

Abstract

An analysis of pressequipment used for the manufacture of solid biofuels from plant waste and shows the feasibility of using stamppresses vertical punch. The experimental evaluation of solid biofuel manufacturing of composites based on recycling the press with vertical punch. Found that a composite with the composition «straw + РET (Polyethylene Terephthalate)» at a pressure of 298 MPa pellets produced satisfactory quality and maximum density of 0,82 g/cm3 at PET content 10 %, which rensity is deduced to 0,72 g/cm3 in pellets containing PET 30 %; «vegetable waste + brown coal» composite pellets produced in satisfactory quality, where density increase from 0,95 g/cm3 to 1,09 g/cm3 (with increasing content of brown coal from 5 % to 50 %). The results may be useful in development of energy efficient manufacturing technology of biofuel composites at pressequipment, based on recycling. Bibl. 15, Fig. 6, Tab. 3.

Author Biographies

V.V. Klymenko, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi (Kirovograd)

Doctor of Technical Sciences, Professor

V.I. Kravchenko, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi (Kirovograd)

Candidate of Technical Sciences

A.M. Kyrychenko, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi (Kirovograd)

Doctor of Technical Sciences, Professor

M.V. Lychuk, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi (Kirovograd)

Candidate of Physical and Mathematical Sciences

References

Tehnologija vyrobnyctva biopalyva. — [Online resource]. — Access mode: http://bio.ukrbio.com/ ua/articles/2344/ (Ukr.)

Dian Andrianiaand Tinton Dwi Atmaja. Alternative mixing scenarios and pretreatment manner to optimize wood fuel pellet. International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application (ICSEEA) Inna Garuda Hotel, Yogyakarta, Indonesia, 6–7 Nov. 2012, pp. 21–26

Shtefan Je.V., Ryndjuk D.V., Taran O.V. [The study of structural and mechanical properties of dispersed materials of plant origin], Zbirnyk naukovyh prac‘ Vinnyc‘kogo nacional‘nogo agrarnogo universytetu. Serija: Tehnichni nauky, Vinnycja, 2012, 10 (1), pp. 181–185. (Ukr.)

Osnovnye tipy slozhnyh polijefirov ili analogov PET materiala. — [Online resource]. — http://www.eplastic. ru/spravochnik/materiali /pet (Rus.)

Bljum Ja.B., Pletuha G.G., Grygorjuk I.P., Dubrovin V.O., Jemec‘ A.I., Zabarnyj G.M. [New technologies bioenerhokonversiyi], Kiev : AgrarMediaGrup, 2010, 326 p. (Ukr.)

Kritan P., Matus M. [Experimental tests of wood molding], Medzinarodny odborny seminar, Briketovani a peletovanie 2007: Strojnicka fakulta STU Bratislava, 2007, pp. 12–20. (Slo.)

Kott J. [Technical and Economic Aspects of the Production of Pellets from Biomass], In: Briketovanie a peletovanie — sbornik prednasok 2009. Briketovani a peletovanie : Strojnicka fakulta STU Bratislava, 2009, pp. 75–81. (Slo.)

Tverde biopalyvo: tehnologichni vymogy, vlastyvosti komponentiv ta tehnologija vyrobnyctva. — [Online resource]. — Access mode: http://www.agro-business. com.ua/ideii-i-trendy/2424-tverde-biopalyvo-tek hnologichni-vymogy-vlastyvosti-komponenttiv-ta-tekhn ologiia-vyrobnytstva.html. (Ukr.)

Zidkova P., Obdrzalek O., Kovar L. [The pelletising process: the aspects that influence denstity of wood pellets], Sbornik vedeckych praci Vysoke skoly banske.— Technicke univerzity Ostrava. Rada strojni, 2011, 57 (1), pp. 283–289. (Cze.)

Levko C. [The results of experimental studies densification stem plant material], Visnyk L‘vivs‘kogo nacional‘nogo agrarnogo universytetu. Ser. Agroinzhenerni doslidzhennja, 2013, (17), pp. 130–137. (Ukr.)

Zotova E.V., Safonov A.O., Platonov A.D. [Analytical study of parameters that determine the technology to produce wood pellets], Lesotehnicheskij zhurnal, Derevopererabotka. Himicheskie tehnologii, 2014, (1), pp. 127–132. (Rus.)

Klymenko V.V., Kravchenko V.I., Starostin Yu.P. [Result poperednіh doslіdzhen vigotovlennya palivnih pellet s Roslin vіdhodіv], Zb. tez dopovidej Mizhnarodnoi’ naukovo-praktychnoi’ konferencii’ Problemy energoefektyvnosti ta avtomatyzacii’ v promyslovosti ta sil’s’komu gospodarstvi, Kirovo grad : Kirovograd. Nac. Techn. University, 2015, pp. 45–46. (Ukr.)

Tajc E.M., Andreeva I.A. [Methods of analysis and testing of coals], Moscow : Nedra, 1983, 301 p. (Rus.)

Medyns’kyj V.S. [Materials science and technology of construction materials], Kirovograd : POLIMEDServis, 2006, 208 p. (Ukr.)

Vintoniv I.S. Derevynoznavstvo, Lviv : Ukr. derzhavnyj lisotehnichnyj universitet, 2005, 256 p. (Ukr.) Received July 7, 2016

Published
2016-09-20
How to Cite
Klymenko, V., Kravchenko, V., Kyrychenko, A., Lychuk, M., & Soldatenko, V. (2016). EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE MANUFACTURE OF SOLID BIOFUELS FROM COMPOSITES BASED ON VEGETABLE WASTE. Energy Technologies & Resource Saving, (3), 18-25. Retrieved from https://etars-journal.org/index.php/journal/article/view/178