ENERGY PERFORMANCE INDICATORS AND DETERMINING ENERGY SAVING POTENTIAL IN MANUFACTURING PROCESSES

  • E.E. Malyarenko Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
  • N.Yu. Maistrenko Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Keywords: energy saving potential, energy intensity, specific energy consumption, energy conversion efficiency, energy efficiency, fuel heat efficiency

Abstract

The article discusses the existing energy performance indicators included in the State Standards of Ukraine and their application for calculating energy saving potentials in manufacturing processes. Methodological approaches are suggested to determine the theoretical and technically feasible energy saving potentials for steam turbine and combined cycle power generation technologies; heat production by boiler houses; for the whole process flow of rolled steel production; and for some food-processing technologies based on the process efficiency, specific fuel consumption, thermal and electric power required for the process, energy intensity of products and types of energy intensity (fuel, heat and electric capacity), full energy output of the product, end-to-end energy intensity of products for different levels of aggregation of indicators (country, region, group of enterprise). Theoretical and technically feasible energy saving potentials have been calculated for electric power and heat generation technologies, enabling comparison and determination of achievable energy conservation for manufacturing technologies in the iron-and-steel and food-processing industries based on different energy performance indicators. The total technically feasible energy saving potential for the discussed technologies has been calculated and economic benefits have been estimated taking into account the probable achievement of higher energy performance indicators in relation to those in 2013. Bibl. 23, Table 3.

Author Biography

E.E. Malyarenko, Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Candidate of Technical Sciences

References

DSTU 2804–94. Enerhobalans promyslovoho pidpryiemstva. Zahal’ni polozhennia. Terminy ta vyznachennia [DSTU 2804-94. Energy mix of a manufacturing plant. General Provisions. Definitions], Kiev : Derzhstandart Ukrainy, 1994, 37 p. (Ukr.)

Malyarenko E.E. Metody otsinniuvannia enerhetychnoi efektyvnosti dlya vyznachennia potentsialu enerhozberezhennia ta prohnozuvannia enerhospozhyvannia v protsesakh naftopererobky [Methods for assessing energy efficiency to determine energy saving potential and forecast energy consumption in oil refining processes] : Avtoref. dys… kand. tekhn. nauk : In-t zahflnoj enerhetyky NAN Ukrainy, Kiev, 2005, 20 p. (Ukr.)

DSTU 3755–98. Nomenklatura pokazatelei enerhoeffektivnosti i poriadok ikh vneseniia v normativnuiu dokumentatsiiu, [DSTU 3755-98 Set of energy performance parameters and the procedure for their adding to regulatory documents], Kiev : Derzhstandart Ukrainy, 1998, 13 p. (Rus.)

Vahin H.Ya., Dudnikova L.V., Zen’iutich Ye.A., Loskutov A.B., Solntsev Ye.B. Ekonomiia enerhoresursov v promyshlennykh tekhnolohiiakh [Energy saving in manufacturing processes] / Ed. S.K. Serheieva. — Nizhnij Novhorod : NHTU, NITsE, 2001, 296 p. (Rus.)

Andriushchenko A.I. Pokazateli effektivnosti slozhnykh sistem enerhosnabzheniia i vsaimozviaz’ mezhdu nimi,Materialy 4 Rossiiskoi nauch.-tekhn. konf. «Enerhosnabzhenie v horodskom hoziaistve, enerhetike, promyshlennosti» [Performance indicators of complex energy supply systems and correlation between them, Ulianovsk, 24–25 apr. 2003 h. [Online Resource]. — Acceses mode: http://www.energosovet.ru/stat225.html (Rus.)

Zharkov S.V. O prioritetakh razvitiia enerheticheskoi hazoturbinnoi tekhniki [On priorities in the development of power-engineering gas-turbine equipment], Hazoturbinnyie tekhnolohii [Gas Turbine Technologies], December 2007, pp. 30–40. — Acceses mode: http://www.gtt.ru (Rus.)

DSTU 2420-94. Enerhooshchadnist’. Terminy ta vyznachennia [DSTU 2420-94. Energy saving. Definitions], Kiev : Derzhstanadrt Ukrainy, 1994, 15 p. (Ukr.)

DSTU 3052-95. Poriadok vstanovlennia pokaznykiv resursozberezhennia u dokumentatsii na produktsiiu [DSTU3052-95. Procedure for setting resource-saving parameters in product documents], Kiev : Derzhstandart Ukrainy, 1994, 37 p. (Ukr.)

DSTU 3682-98. Metodyka vyznachennia povnoi enerhoiemnosti produktsii, robit ta posluh [Methodology for determining full energy intensity of products, works and services], Kiev : Derzhstandart Ukrainy, 1998, 11 p. (Ukr.)

DSTU 3740-98. Metody analiza i rascheta snizheniia raskhoda topliva i enerhii na metalurhicheskikh predpriiatiiakh [DSTU 3740-98. Methods for analysis and calculation of fuel and energy consumption at iron and steel companies], Kiev : Derzhstandart Ukrainy, 1999, 31 p. (Ukr.)

Hnidyi M.V., Malyarenko E.E. Metodolohiia vyznachennia teoretychnoho potentsialu enerhozberezhennia na riznykh rivniakh upravlinnia ekonomikoiu [Methodology for determining theoretical energy saving potential at different levels of economic management], Problemy zahalnoi enerhetyky [Problems of General Energy], 2007, (5), pp. 17–21. (Ukr.)

Danilov L.L., Malyarenko E.E. Opredelenie potentsiala enerhosberezheniia v neftepererabotke s ispol’zovaniiem ekserheticheskoho metoda (na primere protsessa pererabotki nefti) [Determining energy saving potential in oil processing based on the exergy method of analysis (as exemplified by the process of primary crude oil processing)], Enerhetika i elektrifikatsiia [Power Engineering and Electrification], 2004, (5), pp. 35–40. (Rus.)

Maistrenko N. Yu. Rezervy vykorystannia vtorynnykh teplovykh enerhetychnykh resursiv u kharchovii promyslovosti Ukrainy [Recoverable heat power resources utilization reserves in Ukraine’s food processing industry], Problemy zahalnoi enerhetyky [Problems of General Energy], 2013, (2), pp. 43–48. (Ukr.)

Zvit pro rezul’taty vykorystannia palyva, teploenerhii ta elektroenerhii za 2013 rik [Report on the use of fuel, heat and electric power in 2013] Forma stat. zvitnosti 11-MTP, Kiev :. Derzhstat Ukrainy, 2013. (Ukr.)

Pro osnovni pokaznyky roboty opaliuval’nykh kotelen’ i teplovykh merezh v Ukraini. Stat. biuleten’ za 2013 rik. [On key performance indicators of heating plants and heat supply networks in Ukraine. Statistical bulletin for 2013], Kiev : Derzhstat Ukrainy, 2014, 22 p. (Ukr.)

Dubovik V. Proizvodstvo tepla: sehodnia i zavtra [Heat generation: today and tomorrow], Ekolohicheskiie sistemy [Electricity Journal of the energy service company of «Ekologicheskiye sistemy»], 2005, (12). — Acces mode: http://epu.kiev.ua (Rus.)

Zvit pro zalyshky i vykorystannia enerhetychnykh materialiv ta produktiv pereroblennia nafty za 2013 rik. Forma stat. zvitnosti 4-MTP [Report on stock and use of energy materials and oil derivatives in 2013. Statistical reporting form 11-MTP], Kiev : Derzhstat Ukrainy, 2013. (Ukr.)

Stalinskii D.V. Enerhoiemkost’ proizvodstva produktsii na metallurhicheskikh predpriiatiiakh Ukrainy [Energy intensity of production at iron and steel companies in Ukraine], Metallurhicheskaia i hornorud¬naia promyshlennost’ [Iron and steel and metal mining industry], 2010, (4), pp. 126–130. (Rus.)

Molodezhnikova L.I. Enerhosberezheniie v teploenerhetike i teplotekhnolohiiakh: uchebnoie posobie [Energy saving in heating energy sector and heat technologies: a study guied], Tomsk : Izd-vo Tomskoho politekhnicheskoho universiteta, 2011, 138 p. (Rus.)

Spravochnik po elektrichestvu. Potreblenie enerhii. 2.3. Elektricheskiie nahruzki i potreblenie elektroenerhii v promyshlennosti, na transporte i v sel’skokhoziastvennom proizvodstve [Electricity manual. Energy consumption. 2.3. Electrical load and electric power consumption in the industrial, transport sector and agricultural production]. — Acces mode: http://elenerg.ru/papka2/9.php.

Chulkov A.V., Stoumova N.V. Povysheniie effektivnosti ispol’zovaniia toplivno- enerheticheskikh resursov na predpriiatiiakh molochnoi promyshlennosti [Improving the efficiency of fuel and energy resour¬ces at dairy products companies — Acces mode: http://esco-ecosys.narod.ru /2005_5/art41.htm (Rus.)

Bilodid V.D. Malyarenko E.E., Stanytsina V.V. Pokaznyky enerhetychnoi efektyvnosti dlya otsinky innovatsii u promyslovykh tekhnolohiiakh [Energy performance indicators for evaluating innovations in manufacturing processes], Problemy zahalnoi enerhetyky [Problems of General Energy], 2009, pp. 45–50 (Ukr.)

Malyarenko E.E., Teslenko A.I. Primeneniie metoda polnoi enerhoiomkosti produktsii dlya analiza enerheticheskoi effektivnosti proizvodstva [Employing the method of total energy intensity of products to analyse energy efficiency of production], Problemy zahalnoi enerhetyky [Problems of General Energy], 2010, (3), pp. 19–24. (Rus.)

Published
2015-06-20
How to Cite
Malyarenko, E., & Maistrenko, N. (2015). ENERGY PERFORMANCE INDICATORS AND DETERMINING ENERGY SAVING POTENTIAL IN MANUFACTURING PROCESSES. Energy Technologies & Resource Saving, (3), 18-28. Retrieved from https://etars-journal.org/index.php/journal/article/view/144
Section
Energy saving technologies